Özgün Araştırma

Genel Anestezi ve Spinal Anestezi Uygulanan Sezaryen Doğumlarda Doğum Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
 • Hale Çetin Arslan
 • Kadir Arslan
 • Şeyma Çolak Yüksek
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 202-209 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-12-110
COVID-19 Pnömonisinden 6 Ay Sonrası için İpuçları: Akut Dönem Enflamatuvar Parametreleri
 • Engin Aynacı
 • Gökhan Karakurt
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 210-215 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-01-01
Sezaryen Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sırasında Değerlendirilmesi: Retrospektif, Tersiyer Merkez Deneyimi
 • Hale Çetin Arslan
 • Kadir Arslan
 • Mustafa Göksu
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 216-221 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-12-105
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Metil Alkol İntoksikasyonlu Hastaların Klinik Özellikleri ve Mortaliteye Etki Eden Faktörler
 • Kadir Arslan
 • Ayça Sultan Şahin
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 222-229 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-12-106
Sezeryan Operasyonlarında Ultrasonografi Eşliğinde Transversalis Fasya Plan Bloğun (TFPB) ve Transversus Abdominis Plan Bloğun (TAPB) Postoperatif Ağrıda Etkinliğinin Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çalışma
 • Duygu Akyol
 • Necmiye Ay
 • Funda Gümüş Özcan
 • İbrahim Polat
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 230-235 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-05-048
Çocukluk Çağında Allerjik Konjunktivitin Tanısında Hematolojik Parametrelerin Rolü
 • Fatih Çiçek
 • Mehmet Tolga Köle
 • İbrahim Kandemir
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 236-240 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-07-066
Akut Kalp Yetmezliği Hastalarında Erken Diüretik Uygulamasının Klinik Sonlanımlara Etkisi: Kapı Diüretik Zamanı
 • Abuzer Özkan
 • Kadir Özsivri
 • Abdullah Algın
 • İbrahim Altunok
 • Serdar Özdemir
 • Abuzer Coşkun
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 241-247 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-04-041
Kronik Böbrek Hastalığı Olan Geriyatrik Popülasyonda Kronik Muskuloskeletal Ağrının ve Analjezik Kullanım Alışkanlıklarının Yüksek Prevalansı
 • Sibel Gülçiçek
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 248-258 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-07-062
Üst Gastrointestinal Kanaması Olan Hastalarda H3B2 Skorunun Doğrulanması ve Diğer Skorlar ile Karşılaştırılması: Retrospektif Bir Çalışma
 • Abuzer Özkan
 • Kadir Özsivri
 • Abdullah Algın
 • Abuzer Coşkun
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 259-264 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-04-038
Demir Eksikliği Olan Erişkin Hastalarda Rutin Duodenum Biyopsi ile Çölyak Hastalığının Tanısal Prevalansı
 • Nurhan Demir
 • Bilgehan Yüzbaşıoğlu
 • Emine Kanatsız
 • Saime Gül Barut
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 265-269 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-05-051
Adeziv Kapsülit ve Rotator Manşon Sendromunda Kinezyofobi, Ağrı ve Fonksiyonel Durumun Değerlendirilmesi
 • Banu Aydeniz
 • Sedef Ersoy
 • Münevver Çinicioğlu
 • Meltem Vural
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 270-277 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-04-040
Erken Rehabilitasyonun COVID-19 Üzerine Etkisi: Prospektif, Gözlemsel Çalışma
 • Işıl Üstün
 • Meltem Vural
 • Sibel Çağlar
 • Gülsüm Oya Hergünsel
 • Tuba Altun
 • İlknur Deniz Altınbaş
 • Ebru Kamacı
 • Sonnur Bahçeci
 • Felemez Arslan
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 278-286 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-06-053
COVID-19 Pandemisinin Türkiye’deki Yetişkin Aşılamaya Etkisi
 • Feyzanur Erdem
 • Nilay Çom Aybal
 • Mahnur Mahdum
 • Seçil Arıca
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 287-292 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-06-055
L4-L5 Seviyesinde Kafes ve Otogreftle Yapılan İnterbody Füzyonunun Tek Başına Otogreftle Yapılan Füzyonla Morfometrik Karşılaştırılması
 • Azmi Tufan
 • Feyza Karagöz Güzey
 • Abdurrahman Aycan
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 293-304 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-08-074
Gebelerde Gestasyonel Diyabet ve Tiroid Hormonları Arasındaki İlişki
 • Serap Çetiner
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 305-309 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-08-075
Geriyatrik Hematojen Septik Artritli Hastalarda 25(OH) Vitamin D Düzeyleri ve İdrar Yolu Enfeksiyonunun Etkilerinin Araştırılması
 • Sever Çağlar
 • Emincan Balcı
 • Enes Başer
 • Ozan Beytemür
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 310-316 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-08-076
İkinci ve Üçüncü Basamak Hastanelerin COVID Kliniklerinde Çalışan Doktorların Tedavi Seçeneklerine Bakışı 2021’den 2022 ye Ne Değişti? 2 Yıllık İzlemin Sonuçları
 • Mehmet Burak Aktuğlu
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 317-324 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-08-071
Fibromiyalji Tanısı Alan Hastalarda Beden İmajının Değerlendirilmesi
 • Hatice Melek Başar
 • İlteriş Ahmet Şentürk
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 325-330 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-05-049