Özgün Araştırma

Yetişkin Bir Popülasyonda Laboratuvar Verilerine Göre B12 ve Folat Düzeylerinin Referans Aralığının Belirlenmesi

10.4274/BMB.galenos.2020.07.031

  • Medine Alpdemir
  • Mehmet Fatih Alpdemir

Gönderim Tarihi: 17.07.2020 Kabul Tarihi: 27.08.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(4):160-165

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, bir popülasyondaki laboratuvar verilerine göre referans aralıklar (RIs) oluşturmak ve tüm yaş ve cinsiyet grupları için RIs ile ilişkili olarak vitamin B12 (B12) ve folat durumunu değerlendirmektir.

Yöntem:

Laboratuvar datası Balıkesir Devlet Hastanesi laboratuvar bilgi yönetim sisteminden retrospektif olarak elde edildi. On sekiz-80 yaş arası 36,284 hasta (kadın için %70,2, erkek için %29,8) seçildi. Data, altı alt yaş grubuna ayrıldı (18-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70 ve 71-80 yaş). B12 ve folat konsantrasyonları ARCHITECT i2000sr (Abbott Diagnostics, Abbott Park, IL, ABD) otoanalizörü ile ölçüldü. Uç değerler IBM SPSS kullanılarak atıldı. RIs %95 dağılımda non-parametrik indirekt yöntem kullanılarak hesaplandı.

Bulgular:

B12 için 20,850 ve folat için 14,183 hastanın sonuçları değerlendirildi. B12 ve folat hastalarının yaş ortalaması sırasıyla 48,9±16,3 ve 49,7±16,6 idi. B12 ve folatın ortalama ± standart sapma konsantrasyonları sırasıyla 220±77 pmol/L ve 13,9±6,5 nmol/L idi. Tüm popülasyon için %95 RIs, B12 vitamini için 97-397 pmol/L ve folik asit için 5,17-30,9 pmol/L olarak hesaplandı. B12 ve folat için kadın ve erkek arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Folat için RIs yaş grupları arasında anlamlı bir fark vardı. Ancak B12 konsantrasyonları için önemli bir fark yoktu.

Sonuç:

Bu çalışmada imalatçı tarafından önerilen RIs ile kendi popülasyonumuzun RIs’leri arasında fark bulunmuştur. Sonuçlarımız, her laboratuvarın kendi referans aralığını belirlemesinin önemli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: B12 vitamini, folat, laboratuvar verileri, referans aralığı, Türkiye

Tam Metin (İngilizce)