Özgün Araştırma

Akut Pankreatitli Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi

10.4274/BMB.galenos.2020.07.034

  • Belgin Boran İncebacak
  • Kader İrak
  • Ömür Tabak
  • Abdülbaki Kumbasar

Gönderim Tarihi: 18.07.2020 Kabul Tarihi: 06.10.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(4):193-198

Amaç:

Olguların seyri hafif ve ağır arasında değişkenlik gösterse de, akut pankreatit (AP) hayatı tehdit etme ihtimali olan akut bir pankreas iltihabıdır. Bu çalışmada kliniğimizde AP tanısı ile takip edilmiş olguların irdelenmesi amaçlandı.

Yöntem:

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2015-2017 yılları arasında takip edilmiş olan AP olguları geriye dönük incelemeye alındı. Hastaların demografik özellikleri, etiyolojik faktörler, yatış süresi, antibiyotik kullanımı ve komplikasyonları araştırıldı.

Bulgular:

Akut pankreatitli 160 hastanın 65’i erkek (%40,6), 95’i kadındı (%59,4). Yaş ortalaması 56,2±19,1 yıl idi. Olguların %42,5’inde safra taşı, %4,4’ünde alkol, %0,6’sında hiperlipidemi, %5,6’sında post travmatik (endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi dahil), %3,8’inde ilaç, %1,3’ünde malignite, %3,8’inde otoimmün ve geri kalan %38’inde idiyopatik AP geliştiği tespit edildi. Hastaneye başvuru sırasında olguların %5’inde ateş ve karın ağrısı, %1,3’ünde karın ağrısı ve kaşıntı, %3,8’inde karın ağrısı ve sarılık görüldü.

Sonuç:

AP etiyolojisinde en sık safra taşı tespit edilmiş olup, idiyopatik nedenler ikinci sırada gelmektedir. Klinik kötüleşme ve kolanjit varsa endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi planlanmalıdır. Hafif seyirli olarak tanımlanan hastalarda da ciddi komplikasyonlar gelişebilir (örneğin; kardiyak). Klinisyenler, ölüm veya yoğun bakım ihtiyacına neden olabilecek kardiyak komplikasyonların gelişme ihtimaline karşı tetikte olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, etiyoloji, retrospektif inceleme

Tam Metin (İngilizce)