Özgün Araştırma

Acil Servise Başvuran Hastaların Kültür Sonuçlarının Klinik ve Demografik Özellikleri

10.4274/BMB.galenos.2020.09.064

  • Şakir Ömür Hıncal
  • Mehmet Akif Karamercan
  • İsmail Ödemiş

Gönderim Tarihi: 25.09.2020 Kabul Tarihi: 29.10.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(4):216-223

Amaç:

Kültür muayenesi, acil servislerde sıklıkla kullanılan bir tanı yöntemidir. Bu çalışma, acil servisten gönderilen kültür incelemelerinin sıklığını, ayrıca olumlu sonuçların oranını ve en sık izole edilen patojenleri araştırmak amacıyla yapıldı.

Yöntem:

Bu çalışma retrospektif bir kohort çalışmasıdır. 1 Ocak 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında acil servise başvuran hastaların kültür sonuçlarını geriye dönük olarak incelendi. Hastane kayıtlarından demografik veriler, tıbbi tanı, kültür tipi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Bulgular:

Çalışma tarihleri arasında 45.100 hastadan toplam 70.934 kültür testi gönderildi. Kültürlerin %1,1’i acil servisten gönderildi. Kültürlerin %16,8’inde kolonizasyon vardı. Acil servisten gönderilen kültürlerde bu oran %33,6 idi. Acil tıpta kültürler, tüm hastaneyle karşılaştırdığımızda daha sık pozitifti. Pozitiflik oranı yara ve apse kültürlerinde daha yüksek, gaita kültürlerinde ise çok düşüktü.

Sonuç:

Acil servisten belirli bir hastalık ve antibiyotik direnci temelinde gönderilen kültürlerle ilgili daha detaylı çalışmalar, acil serviste profilaktik antibiyotik kullanımı konusunda yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, bakteriyemi, kültür analizi, mikrobiyoloji

Tam Metin (İngilizce)