Diğer

2020 Konu Dizini

Bagcilar Med Bull 2020;5(4):0-0

Acute pancreatitis/Akut pankreatit193
Adherence to treatment/Tedaviye uyum1
Akut pancreatitis/Akut pankreatit21
Albumin/Albümin179
Allen and Ferguson classification/Allen ve Ferguson
sınıflaması123
Anaphylaxis/Anafilaksi60
Anesthesia/Anestezi144
Anterior cruciate ligament/Ön çapraz bağ153
Antibiotic/Antibiyotik82
APACHE 2/APACHE 214
Artificial cardiac pacing/Yapay kalp pili148
Aspartate transaminase to alanine transaminase ratio/
Aspartat transaminaz/alanin transaminaz oranı69
Atopic dermatitis/Atopik dermatit60
Atrial fibrillation/Atriyal fibrilasyon148
Atrioventricular block/Atriyoventriküler blok148
Bactermia/Bakteriyemi216
Banana allergy/Muz alerjisi60
Bed capacity/Yatak kapasitesi68
Bladder cancer/Mesane kanseri69
Bone tumors/Kemik tümörleri133
C-reactive protein/C-reaktif protein179
Calcium/Kalsiyum167
Carbamazepine use/Karbamazepin kullanımı21
Cardiac center/Kalp merkezi14
Carotid artery/Karotis arter75
Celiac disease/Çölyak hastalığı88
Cervical cancer/Servikal kanser94
Child/Çocuk40, 88
Children/Çocuk82
Children/Çocuklar33
Chilhood malignant tumors/Çocukluk çağı malign 
tümörleri117
Chronic intensive care/Uzayan yoğun bakım hastaları14
Complication/Komplikasyon117
COVID-19 pandemic/COVID-19 pandemisi68, 200
Culture analysis/Kültür analizi216
Cyclooxygenase-2/Siklooksijenaz-245
Cytokines/Sitokinler138
De Ritis/De Ritis69
Decision-making/Karar verme123
Dynamic stretching/Dinamik germe107
Dysphagia/Disfaji186
Dyspne/Dispne205
Eclampsia/Eklampsi224
Electrodiagnosis/Elektrodiagnoz211
Emergency department/Acil servis216
Emergency medicine/Acil tıp28
Emergency/Acil82
Endobutton technique/Endobutton teknik153
Endothelin/Endotelin101
Entrapment neuropathy/Tuzak nöropati211
Epistaxis/Epistaksis52
Esophagus/Özofagus186
Etiology/Etiyoloji193
Eyelid/Göz kapağı57
Facet dislocation fracture/Faset dislokasyon fraktürü123
Fat graft/Yağ grefti66
Fever/Ateş82
Fisher scale/Fisher skalası101
Flow volume loop/Akım volüm halkası205
Folate/Folat160
Germ cell tumor/Germ hücreli tümör229
Goiter/Guatr205
Growth pain/Büyüme ağrısı40
Heart failure/Kalp yetersizliği148
Human papilloma virus/İnsan papilloma virüsü94
Hypertension/Hipertansiyon224
Hypertriglyceridemia/Hipertrigliseridemi21
Hypocalcemia/Hipokalsemi167
Iatrogenic/İatrojenik7
IL-6/IL-6138
Individual perception/Bireysel algı1
Inferior vena cava/İnferior vena keva229
Intensive care unit/YBÜ7
Intensive care/Yoğun bakım68
Interleukins/İnterlökinler45
Ischemic stroke/İskemik inme28
Isokinetic test/İzokinetik test107
Knowledge/Bilgi1
Krüppel-like factor-4/Krüppel benzeri faktör-445
Laboratory data/Laboratuvar verileri160
Larynx cancer/Larinks kanseri179
Lowgrade inflammation/Düşük dereceli enflamasyon45
Medical education/Tıp eğitimi173
Medical faculty/Tıp fakültesi173
Medical specialty/Tıbbi uzmanlık173
Medical students/Tıp öğrencisi173
Microbiology/Mikrobiyoloji216
Monocyte to high-density lipoprotein ratio/Yüksek
yoğunluklu lipoprotein oranı75
Obesity/Obezite24, 200
Oncocytoma/Onkositom57
Osteoporosis/Osteoporozis88
Oxyphilic adenoma/Oksifilik adenom57
Oxytetracycline/Oksitetrasiklin52
Parathyroid hormone/Paratiroid hormon167
Parents/Ebevenyler33
Pediatric brain tumors/Pediyatrik beyin tümörü117
Peroneal nerve/Peroneal sinir211
Plaque morphology/Plak morfolojisi75
Pneumothorax/Pnömotoraks7
Polycystic ovary syndrome/Polikistik Over sendromu45
Posterior fossa tumors/Posterior fossa tümörü117
Posterior reversible encephalopathy syndrome/Posterior 
reversibl ensefalopati sendromu224
Premature birth/Erken doğum138
Premature newborn/Premature yenidoğan144
Premature thelarche/Prematür telarş24
Prognosis/Prognoz179
Prolonged mechanic ventilation/Uzamış mekanik 
ventilasyon14
Pubarche/Pubarş24
Purification/Saflaştırma66
Reference range/Referans aralığı160
Renal function/Böbrek fonksiyonu28
Renal transplantation/Böbrek nakli1
Renal vein/Renal ven229
Retrospective analysis/Retrospektif inceleme193
Sacrococcygeal teratoma/Sakrokoksigeal teratom144
Screening/Tarama94
Season/Mevsim28
Self-expandable metalic stent/Self-ekspandibl metalik 
stent186
SNOT 22/SNOT 2252
Sponge/Sünger66
SPP/SPP52
Static stretching/Statik germe107
Stroke/İnme148
Subarachnoid hemorrhage/Subaraknoid kanama101
Subaxial cervical spine/Subaksiyel servikal omurga123
Subaxial injury classification and Severity scale/
Subaksiyal yaralanma sınıflaması ve Şiddet ölçeği123
Telemedicine/Teletıp200
Thoracic computed tomography/Toraks bilgisayarlı 
tomografi205
Thoracic surgery/Göğüs cerrahisi173
Thrombosis/Tromboz229
Topical treatment/Topikal tedavi52
Total thyroidectomy/Total tiroidektomi167
Tracheosophageal fistula/Trakeoözofageal fistül186
Traditional and complementary medicine/Geleneksel
ve tamamlayıcı tıp33
Transfix technique/Transfiks teknik153
Transtibial technique/Transtibial teknik153
Traumatic disc herniation/Travmatik disk hernisi123
Traumatic/Travmatik7
Triage/Triyaj94
Tunnel widenning/Tunel genişlemesi153
Turkey/Türkiye160
Video analysis/Video analizi133
Video quality/Video kalitesi133
Vitamin B12/B12 vitamini160
Vitamin D/D Vitamini40
Von Willebrand factor/Von Willebrand faktör101
Youtube/Youtube133