Özgün Araştırma

Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Transfiks Vida Tekniği ile Endobutton Tekniğinin Tünel Genişlemesi ve Klinik Sonuçlar Yönünden Karşılaştırılması

10.4274/BMB.galenos.2020.02.01

  • Sever Çağlar

Gönderim Tarihi: 02.01.2020 Kabul Tarihi: 12.06.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(4):152-159

Amaç:

Bizim bu çalışmamızdaki amacımız ön çapraz bağ (ÖÇB) cerrahisinde transtibial sistemle yaptığımız transfiks vida tekniği ile endobutton tekniğini radyolojik ve klinik olarak karşılaştırmak ve bugünün koşullarında tartışmaktır.

Yöntem:

Çalışma retrospektif olarak SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Eylül 1999 ile Mart 2003 yılları arasında non-anatomik ÖÇB rekonstrüksiyonu yapılan 50 hasta ile yapıldı. Bunların 17’si endobutton, 33’ü ise transfiks vida tekniği ile ÖÇB rekonstrüksiyonu yapılan hastalardı. Endobutton tekniği ile ÖÇB ameliyatı yapılan hastaların ortalama yaşı 27,2 iken transfiks vida tekniği ile yapılan hastaların ise 29,9’du. Radyolojik karşılaştırmada femoral ve tibial tünel genişleme oranlarına bakıldı. Her iki teknikte Harner’s kadranı dağılımı, Frontal tibial tünel açıları ve Frontal femoral tünel açıları benzer olup radyolojik olarak femoral ve tibial tünel genişleme oranları karşılaştırılabilir bulundu. Erken postoperatif ve geç postoperatif tünel genişlik oranları birbiriyle karşılaştırıldı. Klinik karşılaştırma ise Hospital for Special Surgery Knee score (HSSKS) ile yapıldı.

Bulgular:

Hem endobutton hem de transfiks olgularının önemli bir kısmında tünel genişlemesi bulundu ve standart sapma dikkate alınarak 2 mm ve üzerinde tünel genişlik farkı olan olgular anlamlı tünel genişlemesi olarak kabul edilip değerlendirmeye alındı. Sonuç olarak endobutton CL’deki olguların %47’sinde, transfiks tekniğindeki olguların % 51,5’inde anlamlı tünel genişlemesi bulundu. Her iki teknik arsında tünel genişlemesi bakımından anlamlı istatiksel bir fark bulunmadı (p>0,05). Transfiks tekniğinde femoral tünel genişlik farkı 2 mm ve üzerinde olan hastaların HSKSS puanları 90,2 bulunurken femoral tünel genişlik farkı olmayan veya minimal olan olgularda bu puan 91,1 idi. Endobutton tekniğinde femoral tünelde genişleme olan hastaların HSKSS puanları 91, tünel genişlemesi olmayan olguların ise 91,25 idi. Bu durumun kliniğe yansımadığı Mann-Whitney U testinde p>0,005 değerinin bulunmasıyla anlaşıldı. Her iki grupta da ameliyat sonrası rehabilitasyon süresi benzer olup, transfiks ve endobutton teknikleriyle yapılan olguların HSSKS puanları karşılaştırıldı (Tablo 9, 10). P>0,005 olup her iki teknik arasında klinik olarak anlamlı bir fark saptanmadı.

Sonuç:

Hamstring tendon grefti kullanılarak, transtibial yöntem ile yapılan hem endobutton CL, hemde transfiks tekniğinde anlamlı tünel genişlemesi bulundu. Fakat her iki teknik arasında tünel genişlemesi yönünden anlamlı bir fark yoktu. Her iki grupta da tünel genişlemesinin klinik sonuçlara yansımadığı tespit edildi. Her iki grupta da klinik sonuçlar bakımından anlamlı bir fark bulunmadı. Transtibial tekniğin kullanıldığı ve tespitin ekstraartiküler yöntemle yapıldığı ÖÇB rekonstrüksiyonunda geçmişte başarılı sonuçlar alınmıştır. Anatomik ÖÇB rekonstrüksiyonların yapıldığı günümüzde transtibial her iki tekniği bilmenin ÖÇB revizyonları için önemli olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Endobutton teknik, ön çapraz bağ, transfiks teknik, transtibial teknik, tunel genişlemesi

Tam Metin (İngilizce)